Landvetter Parkering

Resevillkor för parkering och tjänster1. AVTALET

1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som ska fullgöras av någon annan än arrangören. Om återförsäljaren är part i avtalet, ansvarar han mot resenären på samma sätt som arrangören.

 1.2 Huvudresenär är den person i vars namn avtalet har träffats. Huvudresenären är betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Undantag kan göras om huvudresenären blir allvarligt sjuk och inte kan genomföra ändringen eller avbokningen. Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta bokningsuppgifter.

1.3 Arrangören ska hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet.

1.4 Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalat överenskommen parkeringsavgift enligt arrangörens anvisningar.

1.5 Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.

1.6 Resenären är skyldig att kontrollera parkeringsbokningen så snart de erhållits. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast.

2. BETALNING AV PARKERINGEN OCH FÖRENLIGA TJÄNSTER.

2.1 Resenären ska betala parkeringens pris samt övriga beställda tjänster senast vid ankomst till parkeringen. Om inget annat inte har överenskommit.

2.2 Arrangören får inte kräva slutbetalning av parkeringen innan parkeringen påbörjas, om inte annat överenskommits. Fullgjord betalning skall kunna styrkas vid parkering.

3. RESENÄRENS RÄTT TILL AVBESTÄLLNING

3.1 Resenären har rätt att avbeställa parkeringen enligt följande: Vid avbeställning tidigare 24h innan bokad ankoms ska få hela parkeringsavgiften tillgodo som kan användas vid näsa tillfälle.

3.2 Vid avbeställning där efter är parkeringsavgiften förbrukad.

4. RESENÄRENS ÄNDRINGAR AV PARKERINGEN

4.1 Resenären har rätt att ändra bokningen om arrangören medger detta. Ändringar i avtalet kan medföra tillkommande kostnader för resenären från arrangören eller annan om parkeringstid förlängs eller andra tjänster tillkommer. 

5. RESENÄRENS RÄTT ATT ÖVERLÅTA AVTALET

5.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att parkera eller nyttja beställda tjänster. Resenären måste inom 24h före bokad ankomst underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen.

5.2 Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren för allt vad som återstår att betala för resan och för extra kostnader. Redan förbetalt belopp betalas av förvärvaren till överlåtaren enligt deras överenskommelse.

6. ARRANGÖRENS ÄNDRINGAR FÖRE AVRESAN

6.1 Arrangörens rätt att ändra avtalsvillkoren

6.2 Arrangören får ändra avtalsvillkoren till resenärens nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att det får ske.

6.3 Om arrangören avser att bryta avtalet, eller ändra avtalsvillkoren, ska arrangören underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt punkt

6.4  Ändring av priset

6.4.1 Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på: (a) ändringar i transportkostnader 6 (b) ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan.

6.4.2 Priset får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av för genomförandet av avtalet, förutsatt att denna kostnadsökning är av sådant slag som anges i (a) – (c) ovan i denna punkt. Om till exempel en avgift enligt punkt (a) ovan ökar med 100 kronor för varje resenär, får priset för resan höjas med samma belopp. Researrangören är skyldig att på resenärens begäran redovisa hur prishöjningen beräknats. Rätt till prishöjning enligt (a) – (c) i denna punkt föreligger endast om kostnadsökningen sammanlagt överstiger 100 kronor. 6.2.3 Resans pris ska sänkas om arrangörens kostnader, av skäl som angivit ovan, minskar med sammanlagt minst 100 kronor.

6.2.4 Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Priset får inte höjas och behöver inte heller sänkas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen.

6.3 Tiderna för avresa och hemresa i bokningsbekräftelsen är endast preliminära. Vid påbörjad parkering kontrolleras hemkomst. Datum tid och flightnummer är det resenärens skyldighet att ange rätt uppgifter.

6.4 Resenärens rätt att frånträda avtalet

 6.4.1 Resenären får frånträda avtalet om arrangören inte kommer att fullgöra vad han åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären.

6.4.2 Resenären ska inom 24h innan bokad ankomst tid meddela arrangören eller återförsäljaren om han vill frånträda avtalet enligt föregående punkt. Gör resenären inte det, förlorar han sin rätt att frånträda avtalet.

 6.7 Arrangörens och resenärens rätt att frånträda avtalet vid ingripande händelser m.m.

6.7.1 Såväl arrangören som resenären har rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan ska genomföras. 6.7.2 För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits ska sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas.

7. ARRANGÖRENS ÄNDRINGAR EFTER AVRESAN

7.1 Uteblivna prestationer

7.1.1 Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, ska arrangören ordna lämpliga ersättningstjänster utan extra kostnad för resenären.

7.1.2 Kan ersättningstjänster inte ordnas eller avvisar resenären på godtagbara grunder sådana arrangemang, ska arrangören, om det är skäligt och utan extra kostnad för resenären återbetala full likvid för ej utförda tjänster.

7.1.3 Innebär en förändring i avtalet enligt första eller andra stycket en försämring för resenären, är han, om det är skäligt, berättigad till återbetalning för ej utförda tjänster

7.2 Andra fel och brister

7.2.1 Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i punkt 7.1 har resenären rätt till prisavdrag, om inte felet beror på honom.

7.2.2 Resenären har inte rätt till skadestånd,

7.2.3 Om felet eller skadan beror på arrangören eller den som har anlitat, är ersätta för resenären för dessa.

8. REKLAMATION OCH AVHJÄLPANDE

8.1 Resenären får inte åberopa fel i de avtalade tjänsterna om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta bör om möjligt ske på parkeringen innan fordonet lämnar parkeringen. Skriftlig reklamation ska inlämnas till oss inom 2 dagar efter hemkomsten och mailas till lpssverigeab@gmail.com .

8.2 Utan hinder av punkt

8.1 får resenären åberopa fel om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

8.3 Om resenären framför klagomål som inte är obefogade, ska arrangören eller dennes lokala representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning.

9. RESENÄRENS ANSVAR UNDER PARKERING OCH TRANSFER

9.1 Arrangörens anvisningar Resenären är skyldig att följa de anvisningar för parkeringen och transfers genomförande som lämnas av personalen eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för parkering och transfer och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.

9.2 Resenärer som av någon anledning helt eller delvis inte utnyttjar bokad resa eller inte infinner sig i tid för parkering bryter sitt reseavtal. Någon återbetalning av outnyttjad parkering och tjänster sker ej.

9.3 Resenärens ansvar för skada Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som resenären genom vårdslöshet vållar arrangören.

9.4 Resenären ansvarar för formaliteter

9.5 Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för parkeringen och förenliga tjänsters genomförande, som till exempel lämna bilnyckel, komma till avtalad upphämtningsplats, inte glömma att ta med resehandlingar.

9.6 Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, till exempel bärgning av fordon i följd av ej lämnad nyckel, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.

9.7 Resenären ansvarar för att ta del av information som tillhandahållits av arrangören.

9.8 Avvikande från arrangemanget

9.9 Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller dennes representant.

10. TVISTLÖSNING

10.1 Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol. ARN:s webbadress är: www.arn.se ARN:s postadress är: Allmänna reklamationsnämnden Box 174 101 23 Stockholm. Vi medverkar i alla tvistlösningsförfaranden.

Adress

Flygplatsvägen 2,
438 92 HÄRRYDA

Prenumerera
Prenumerera mig till ett nyhetsbrev
Landvetter Parkering AB
Landvetter Parkering • 2019 © Copyright LPS Sverige AB. { Creative Brackets AB - Digital Byrå }