Resevillkor för parkering och tjänster

1. AVTALET

1.1 Parkeringen ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som ska fullgöras av någon annan än Parkeringen. Om återförsäljaren är part i avtalet, ansvarar han mot resenären på samma sätt som Parkeringen.

 1.2 Huvudresenär är den person i vars namn avtalet har träffats. Huvudresenären är betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Undantag kan göras om huvudresenären blir allvarligt sjuk och inte kan genomföra ändringen eller avbokningen. Huvudresenären ansvarar för att förse Parkeringen med korrekta bokningsuppgifter.

1.3 Parkeringen ska hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet.

1.4 Avtalet är bindande för parterna när Parkeringen skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalat överenskommen parkeringsavgift enligt Parkeringens anvisningar.

1.5 Parkeringen ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.

1.6 Resenären är skyldig att kontrollera parkeringsbokningen så snart de erhållits. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast.

1.7 Parkeringen parkerar bort fordonet under resenärens resa och kör fram den tills resenärren hemkomst. Det är fritt för parkeringen att välja vilken av dess parkeringar bilen parkeras inom en radie av 2,6 km från där fordonet lämnade.

2. BETALNING AV PARKERINGEN OCH FÖRENLIGA TJÄNSTER.

2.1 Resenären ska betala parkeringens pris samt övriga beställda tjänster senast vid ankomst till parkeringen. Om inget annat inte har överenskommit.

2.2 Parkeringen får inte kräva slutbetalning av parkeringen innan parkeringen påbörjas, om inte annat överenskommits. Fullgjord betalning skall kunna styrkas vid parkering.

3. RESENÄRENS RÄTT TILL AVBESTÄLLNING

3.1 Resenären har rätt att avbeställa parkeringen enligt följande: Vid avbeställning tidigare 24h innan bokad ankoms ska få hela parkeringsavgiften återbetalad.

3.2 Vid avbeställning där efter är parkeringsavgiften förbrukad.

4. RESENÄRENS ÄNDRINGAR AV PARKERINGEN

4.1 Resenären har rätt att ändra bokningen om Parkeringen medger detta. Ändringar i avtalet kan medföra tillkommande kostnader för resenären från Parkeringen eller annan om parkeringstid förlängs eller andra tjänster tillkommer. 

5. RESENÄRENS RÄTT ATT ÖVERLÅTA AVTALET

5.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att parkera eller nyttja beställda tjänster. Resenären måste inom 24h före bokad ankomst underrätta Parkeringen eller återförsäljaren om överlåtelsen.

5.2 Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga gentemot Parkeringen eller återförsäljaren för allt vad som återstår att betala för resan och för extra kostnader. Redan förbetalt belopp betalas av förvärvaren till överlåtaren enligt deras överenskommelse.

6. PARKERINGENS ANSVAR FÖR SKADOR.

6.1 Parkeringen ansvarar gentemot resenären för skador orsakade av Parkeringen och dess personal.

6.2 Parkeringen ansvarar inte för tex dörruppslag från andra bilar, eller skador orsakade av andra kunder.

6.3 För föremål som är kvarlämnade i fordonet och inte hör till den normala utrustningen ansvarar Parkeringen endast om ett särskilt avtal om detta har träffats. 

6.4 Alla skador måste anmälas innan fordonet lämnar parkeringen. 

 

7. TVISTLÖSNING

7.1 Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol. ARN:s webbadress är: www.arn.se ARN:s postadress är: Allmänna reklamationsnämnden Box 174 101 23 Stockholm. Vi medverkar i alla tvistlösningsförfaranden.


8. ÖVRIGA VILLKOR

8.1 Force Majeure

Force Majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som part inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter befriar part från fullgörelse av dess skyldigheter. Sådan befrielse gäller under förutsättning att verksamheten inte heller kan bedrivas under tillfredsställande förhållanden. Motparten skall omedelbart underrättas om det föreligger omständigheter som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse.

Subscribe
Subscribe to a newsletter
Landvetter Parkering AB
Landvetter Parkering AB
Landvetter Parkering • 2024 © Copyright Landvetter Parkering AB. { Creative Brackets AB - Digital Byrå }